Impressum

Dr. Jörg Wettlaufer, M.A.

Korrdination Digitalisierung und Datenkuration
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
Theaterstr. 7
37073 Göttingen
Germany
Tel.: +49 (0)551 39-37047
Email: jwettla [at] gwdg. de
Http: https://adw-goe.de/ueber-uns/geschaeftsstelle/

Visiting Senior Research Associate
Göttingen Centre for Digital Humanities (GCDH)
Papendiek 16
37073 Göttingen
Germany
Tel.: +49 551 39 25890
Email: jwettla [at] gwdg. de
Http: https://www.gcdh.de/en/people/personenseiten/joerg-wettlaufer/

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1957-8059

GND: http://d-nb.info/gnd/121084280

Twitter: joewett

Print Friendly, PDF & Email